КӘЫҴНИА
Алхас
Алықьса-иԥа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидат
АБИОГРАФИА
Квициниа
Алхас Алексеевич
Диит рашәарамза 23, 1969 шықәса рзы Аҧснытәи АССР, Очамчыра араион Кәтол ақыҭан.
1986 шықәса рзы далгеит Н. А. Лакоба ихьӡ зхыу Аҟәатәи ажәабатә школ.
1986 шықәса инаркны 1988 шықәсанӡа аус иуан Кындыӷтәи ачаи фабрика аҟны лаборантс.
1988 -1990 шықәса рзы Асовет Ар рҟны амаҵзура дахысуан.
1990 шықәса инаркны 2005 шықәсанӡа иусура ицҵан Кындыӷтәи ачаи фабрикаҿы технологс.
1992 шықәса рзы аҵарауаҩ – агроном изаанаҭ ала далгеит Асубтропикатә нхамҩа аинститут.
2005 инаркны 2014 шықәсанӡа Аҟәа ақалақь Ахада ихаҭыҧуаҩс аус иуан.
2013-2015 шықәса рзы аполитикатә партиа «Амцахара» ацхантәаҩыс дыҟан.
2015 шықәса Жьҭаара мза инаркны аполитикатә партиа «Амцахара» ахантәаҩыс дамоуп.
1992-1993 шықәса рызтәи Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра дветерануп, Аҟәатәи абатальон далахәын.
1995 шықәса рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада В.Г.Арӡынба иусҧҟала «Агәымшәараз амедал ианашьоуп.

Дҭаацәароуп.
Иҧшәма: Емхаа Мери Вахтанг-иԥҳа диит ажьырныҳәа 11, 1972 шықәса рзы.
Ихшаара: Кәыҵниа Сати Алхас-иԥҳа, диит ҧхынҷкәын 1, 2002 шықәса рзы.
Кәыҵниа Еснаҭ Алхас-иԥа, диит ҧхынҷкәын 26, 2005 шықәса рзы.
Кәыҵниа Сариа Алхас-иԥҳа диит рашәара 27, 2011 шықәса рзы.
АИМАДАРА
Алхас Кәыҵниа — Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы
акандидат иштаб
Ақ. Аҟәа, Лакоба имҩаду, 103
Аҭел: +7 940 770-00-70
Шәидгыл Алхас Кәыҵниа!
Аҧсны Аҳәынҭқарра ахадарахьы акандидат Алхас Кәыҵниа иалхратә штаб